Gunnstein Kolstad (1916-2007)

  

Gunnstein Kolstad vart utnemnd til æresmedlem for sin svært langvarige og verdifulle innsats som dirigent for Manger Musikklag, som først var i perioden 1936-1945, deretter frå 1951-1956 (frå 1953-1956 saman med Petter Morken).

Gunnstein var heile livet ein viktig kulturberar i Mangerbygda, og sentralt i hans verksemd stod alltid hans omtanke for og støtte til Manger Musikklag.

 

Han var ein periode også formann i Ytre Nordhordland krins av Hordaland Musikklag.

 

Gunnstein fekk Radøy kommune sin kulturpris i 1990. 

Petter Morken (1922–1983)

 

Petter Morken vart - post mortem - utnemnd til æresmedlem i 2002, etter sin verdifulle og langvarige innsats som dirigent for Manger Musikklag. Då han la frå seg taktstokken i 1975 hadde han dirigert Manger Musikklag samanhengande frå 1953 til 1975 (frå 1953-56 saman med Gunnstein Kolstad).

Før dirigentkarrieren var Petter spelande medlem i musikklaget. Han starta på skarptromme som 13-åring i 1935, og skifta til trompet i 1938. Den aktive perioden hans i Manger Musikklag strekte seg såleis over 40(!) år. Han dokumenterte også Manger Musikklag si historie som redaktør for musikklaget sitt 50-års jubileumskrift i 1972.

 

Petter var ein periode også formann i Ytre Nordhordland krins av Hordaland Musikklag.

 

Petter er tildelt Fortenestemedaljen frå Norges Musikkorps Forbund.

Sven Hermansen (1941-2018)

Sven Hermansen vart utnemnd til æresmedlem i Manger Musikklag 20. september 1990.

 

Sven hadde ei 30 år lang karriere som musikar i MML, og han var dirigent for korpset i 2 år – det eine av desse under Tom Brevik si musikalske leiing i korpset.

Sven var svært aktiv i prosessen som førde til tilsetjinga av Tom Brevik, likeeins aktiv i den vidare utviklinga i musikklaget under Tom Brevik og i åra som følgde. Dette var perioden som førte Manger Musikklag frå å vera eit vanleg bygdekorps til å bli eit toppkorps i nasjonal samanheng, og seinare i internasjonal samanheng.

Æresmedlemskapet vart tildelt på grunn av dette, men også på grunn av hans totale lojalitet til, engasjement for og kjærleik til Manger Musikklag.

Sven fekk Radøy kommune sin kulturpris i 1994.

Harald Matland

Harald Matland (f. 1953) begynte i Manger Musikklag hausten 1968 og var spelande medlem heilt fram til sumaren 1995. Etter ein kort periode som tubaist byta han instrument til trombone, og han spelte både solo- og 2. trombone resten av tida.

Harald Matland vart tildelt æresmedlemskap i Manger Musikklag i 1997 for si lange spelekarriere, der han vart ein brubyggjar frå det gamle til det moderne Manger Musikklag.

 

Han var også sjølve inkarnasjonen på sunn økonomisk drift gjennom sine 12 år som kasserar i laget, 1977-1989.

Bjørg Johanna Hermansen

 

Bjørg Johanna Hermansen (f. 1941) vart utnemnd til æresmedlem i Manger Musikklag 31. mars 2001.

Bjørg vart tildelt æresmedlemskapet for sitt langvarige engasjement i støttelaget til Manger Musikklag – ho er eigentleg støttelaget til Manger Musikklag.

Ho organiserer alle aktivitetar til støttelaget, der formålet er enkelt - syta for inntekter til MML. Dette inkluderer også mat og blomster i forbindelse med konsertar.

Bjørg var også svært aktiv i utdeling av telefonkatalogar i Radøy kommune, noko som var ein stor og viktig dugnad for Manger Musikklag tidlegare.

Michael Antrobus (1943-2016)

 

 Michael Antrobus hadde musikkutdanning frå Matthay School of Music i Liverpool, Royal Manchester College of Music og var utdanna trompetist. Seinare tok han lærarutdanning ved Royal College of Music i London, og utdanning i orkesterdireksjon i London under Maurice Handford.

  

 Michael var dirigent for Manger Musikklag i perioden 1981 – 1986, og sesongen 1994 – 1995.

Michael vart tildelt sitt æresmedlemskap i Manger Musikklag i 2002 etter det store arbeidet han la ned i musikklaget i periodane han var hovuddirigent, og den ekstremt positive påverknaden arbeidet hans hadde for musikklaget si utvikling.

 

Han la spesielt stor vekt på å utvikle eit stort og mangefasettert konsertrepertoar, og korpset hadde eit svært høgt aktivitetsnivå under leiinga hans.

Michael sitt personlege høgdepunkt som dirigent for Manger Musikklag var 2. plassen i Europameisterskapet i Royal Albert Hall, London i 1981.   

 Tom Brevik 

Tom Brevik (f. 1948) vart fødd i Fredrikstad og vaks opp i Sarpsborg, der han allereie som seksåring begynte si musikalske karriere som musikant i det lokale Frelsesarmékorpset. Han har musikkutdanninga si fra Bergen Lærarhøgskule og Bergen Musikkonservatorium, med trombone, obo og blokkfløyte som hovudinstrument. Tom underviste ved musikkonservatoriet i Bergen 1976-1987, og kom tilbake som timelærar der i ein periode frå 2008.

Tom har vore ein av de mest toneangivande personane i norsk korpsbevegelse i fleire tiår både som musikar, komponist, arrangør, dirigent, med meir. Som rektor på Manger Folkehøgskule bidrog han til å byggje opp brassband-linja der, noko som har hatt store ringverknader for korpsinteressa i heile regionen. Etter tida som rektor ved MFhs var han Musikksjef i Norges Musikkorps Forbund i 5 år, og seinare forbundet sin President i fire år.

 

Han har lagt ned ein betydeleg arbeidsinnsats i musikkmiljøet generelt, både i arbeidslivet og ellers i det friviljuge.

Tom Brevik var ein av hovudingrediensane i Manger Musikklag sitt formidable formløft på 1970- og 1980-talet. Han har hatt tett kontakt med MML i åra etter, seinast som produsent for MML sin 90 års jubileumskonsert i 2012 og som komponist for hovuddelen av programmet som MML framførte i Manger kyrkje under BrassWind i 2013.

Tom Brevik er tildelt HM Kongens Fortenestemedalje i Sølv for arbeidet han har lagt ned i norsk korpsrørsle.   

Helga Vetås

 

 Helga Vetås (f. 1963) har i over 30 år vore tilknytt Manger Musikklag og har vore ein bærebjelke i musikklaget. I tillegg til hennar fleire tiår lange rolle i MML som musikant har ho også vore svært aktiv i kulturlivet ellers i Radøy kommune, spesielt med ungdom i messingmiljøet. Dette arbeidet både er og har vore svært viktig for MML, og har gjeve avkasting i form av motiverte, engasjerte og dyktige ungdomar i lokalmiljøet.  

Gjennom arbeidet som messingpedagog på Manger Folkehøgskule og i kulturskulen har ho også vore ein inspirator for tallause musikantar opp gjennom åra.

Helga har spelt både tuba, baritone og euphonium i MML, og har også gjort ein fenomenal jobb for musikklaget som arkivar. Notearkivet til Manger Musikklag er MML si sjel og største skatt, og Helga har forvalta dette på ein framifrå måte i fleire år, i tillegg til dei andre verva ho også har hatt i MML.  

Torstein Aagaard-Nilsen

Torstein Aagaard-Nilsen (f. 1964) kom til Manger frå Kabelvåg i Lofoten for å gå på Manger Folkehøgskule tidleg på 1980-talet, og har vore svært sentral i det lokale kulturlivet heilt sidan den gong. Torstein var musikant i Manger Musikklag i fleire år som kornettist, og byrja etter kort tid å komponere musikk.

MML har tinga og brukt musikken hans sidan starten, dokumentert denne på ei rekkje plateinnspelingar opp gjennom åra, og har vore stolte ambassadørar av musikken hans i både inn- og utland i mange ulike samanhengar. MML tinga sjølvvaltnummeret "Old Licks Bluesed Up" av han til NM i 2011, som korpset vann EM for brassband med nokre månader seinare. I tillegg til komponeringa er Torstein ein aktiv dirigent i brassbandmiljøet i Nordhordland, og er også lærar ved Manger Folkehøgskule.

Torstein har vore primus motor og kunstnarleg leiar for BrassWind-festivalen sidan oppstarten i 2004. Gjennom både sitt utrøyttelege arbeid for å løfte fram ny musikk for brassband, sin eigen produksjon av denne, og det tette samarbeidet med MML alle desse åra har han vore ein viktig ingrediens i den musikalske identiteten til Manger Musikklag heilt sidan tidleg på 1990-talet.

Æresmedlemskapet i Manger Musikklag vart tildelt under BrassWind-festivalen 2014.

Torstein fekk Radøy kommune sin kulturpris i 2016.

www.torsteinaagaardnilsen.no

Manger Musikklag

Postboks 83

N-5931 Manger
Norway

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Twitter Icon
  • White YouTube Icon

Bankgiro:

Vipps:


Org. nummer:

3636 50 24078
 

95263


984580045

© 2020 Manger Musikklag